Tract. Fusta

TRACTAMENTS PER A LA FUSTA

Els corcs (carcoma) i les termites són una de les plagues més perilloses per a la fusta. Són difícils de detectar a simple vista. S’ha de tenir bons coneixements de la seva biologia per a poder identificar-los i el mal material que aquests xilòfags poden arribar a ocasionar.

Amb aquests insectes a la fusta, també resulta difícil saber i quantificar l’abast dels danys, per tant és recomanable contactar i assessorar-se amb un especialista, qui els podrà informar de les possibles mesures preventives a efectuar.

Les plagues de fusta més comuns son les termites, el corc i l’arna (polilla) en menor mesura. Hem efectuat tractaments a tot tipus de fusta, mobles, bigues, cases antigues senceres, magatzems, etc.

La nostra Empresa desitja sempre lo millor per als nostres Clients, actuals i futurs, per lo que insistim en la necessitat d’efectuar tractaments a la fusta en la mesura de lo possible i així evitar i parar futures infestacions de plagues.

El corc (carcoma) forada la fusta, bigues, mobles, etc., construeix galeries o túnels i la malmet, a part que segons l’ús de la fusta també la debilita. Deixa una característica serradura amb forma de pols. La seva presència s’observa i es reconeix fàcilment ja que hi fan un orifici fins a fora de la fusta. Encara que el corc surti a l’exterior, i que fins i tot cauen a terra, deixa dins de la fusta els ous que continuaran fent el “treball”.

Per a la seva eliminació existeixen diferents solucions, entre elles, les més habituals son:

Injecció 1: El mètode és injectar biocida a la fusta, quan encara està en un principi de plaga, als forats fets per ells i després tapar-los. No és una fórmula massa pràctica ja que als forats de sota es fa difícil retenir el líquid i després tapar els forats.

Imprimació: Consisteix en aplicar al exterior de la fusta malmesa, un insecticida líquid o en gel por mitjà d’una brotxa. Segons el tipus de fusta pot arribar a penetrar un a dos cm. En cas de que la fusta sigui gruixuda aquest sistema és pràcticament ineficaç.

Aquests tractaments són bàsics, fets amb caràcter probatori i en el cas que la infestació no sigui forta podria tenir resultats acceptables.

Injecció 2: El més normal i usual es fer-ho a base de foradar la fusta fins a una certa profunditat i amplada, (això, en cas que aquesta tècnica sigui permesa, segons el seu caràcter estètic) introduir el producte a través d’uns injectors (tacs) especials i posteriorment tapar-los amb taps (n’hi ha de diferent color per donar-li més similitud a la fusta original).

La termita subterrània el seu hàbitat natural és la fusta morta. Hi ha vegades que es talla el tronc i deixen la soca enterrada i també simplement d’un arbre caigut. No s’ha de descartar en cap cas la fusta existent als edificis. També hi arriben.

Les termites, igual que les formigues, tenen la seva pròpia jerarquia i assignació de treballs i responsabilitats. N’hi ha d’obreres, sentinelles i alades que són les que poden propiciar més colònies i finalment la termita reina. Segons el seu estatus pot arribar a viure fins a 20 anys.

La termita de la fusta humida. Aquesta necessita un elevat grau d’humitat, de no ser així no pot sobreviure. És la més petita de totes i també costa de veure. Se la pot confondre amb el corc. Fa el seus nius a la pròpia fusta.

Per a determinar el bon estat de la fusta, hi ha diferents maneres que poden ajudar-nos i són:

Donant uns petits cops i escoltar si sona a buit.

A la base dels marcs de les portes és on en un principi comencen i després van pujant.

Els marcs de les finestres s’han de pressionar i comprovar el seu estat “massís”.

Observar el terra a la recerca de possibles munts de pols de serradures.

A vegades s’observa uns túnels de “fang” que surten quan no troben fusta.

I en general cal fer una bona inspecció ocular. 

Truqui a Ramon Carné S.L. 609 32 38 22, si vol l’assessorament d’un expert amb el tractament de la fusta.

SOL·LICITA UNA INSPECCIÓ PER AL TEU NEGOCI AL 609 323 822

dirección ADREÇA:
C/ Torre Noguesa, 23
25230 - Mollerussa (Lleida)
 
whatsapp TELÈFON:
Whatsapp
609 323 822
administrator 32RESPONSABLE:
Ramon Carné Calafell
 
 
email 12 32E-MAIL:
info@ramoncarne.com